SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA IN UPORABE SPLETNIH STORITEV WP-MOJSTER

SPLOŠNE DOLOČBE

1. Člen

Storitve WP-Mojster obsegajo vse storitve, ki se tržijo pod storitveno znamko WP-Mojster in so opredeljene na spletnih straneh https://wp-mojster.si/, med drugim:

 

 • Posodobitve in vzdrževanje WordPress, vtičnikov in tem
 • Osebni pregled spletne strani s strani strokovnjaka
 • Odpravo vdorov in zagotavljanje varnosti podatkov
 • Svetovanje o izboljšanju obstoječe spletne strani
 • Inštrukcije za rabo WordPress
 • Svetovanje pri načrtovanju spletne strani
 • Pomoč pri izdelavi spletne strani ali spletne trgovine
 • Izdelava nove spletne strani idr., v nadaljevanju Storitve

 

Ponudnik storitev WP-Mojster je WPM, SPLETNE STORITVE, D.O.O., MOTNICA 7, 1236 TRZIN, davčna številka: SI91599121, matična številka: 2271141000, v nadaljevanju Ponudnik

 

Naročnik storitev WP-Mojster je vsaka pravna ali fizična oseba, ki preko spletne strani, socialnih omrežij ali na kakršenkoli drug način naroči storitve ponudnika, v nadaljevanju Naročnik

 

Uporabnik storitev WP-Mojster je vsaka pravna ali fizična oseba, ki uporablja storitve WP-Mojster, v nadaljevanju Uporabnik

 

Stranka WP-Mojstra je vsak Naročnik ali Uporabnik storitev WP-Mojstra, v nadaljevanju Stranka

 

SPLOŠNA DOLOČILA

2. Člen

Storitve WP-Mojster opredeljujejo naslednji, za vse Stranke zavezujoči, Splošni pogoji poslovanja in uporabe storitev WP-Mojster, v nadaljevanju Splošni pogoji.

 

Splošni pogoji imajo z opravljenim naročilom storitev WP-Mojster naravo pogodbe, ki je sklenjena med Ponudnikom in Naročnikom. V kolikor je pogodba sklenjena v pisni obliki, imajo posamezna določila te pogodbe prednost pred določili Splošnih pogojev.

 

Za vsa naročila, ki niso urejena s Splošnimi pogoji, se smiselno uporablja določila Obligacijskega zakonika, Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu in Zakona o varstvu potrošnikov.

 

3. Člen

Stranki se obvezujeta ravnati, kot dobra gospodarja. Njune izjave bodo tolmačene v dobri veri. Stranki vse spore rešujeta sporazumno. V nasprotnem primeru spore rešuje pristojno sodišče v Ljubljani, po slovenskem pravu.

 

4. Člen

Ponudnik storitev si pridržuje pravico do spremembe določil Splošnih pogojev za zagotavljanje skladnosti z veljavno zakonodajo ter internimi poslovnimi akti, kadarkoli in brez predhodnega obvestila Strank.

 

CENE IN KOMERCIALNI POGOJI

 

5. Člen

Vse cene Ponudnika so v evrih (€) in ne vsebujejo zakonsko predpisanega davka na dodano vrednost (DDV), razen v primerih, ko je določeno drugače. V kolikor določena specifična storitev ni navedena na spletnih straneh ponudnika, jo Ponudnik posreduje po pisnem zahtevku naročnika ali na sedežu podjetja.

 

6. Člen

Naročnina na WP-Mojster storitve se obračunava za tekoče računsko obdobje po ceniku, ki je veljaven v času naročila Storitve. Cenik storitev, ki je objavljen na strani WP-Mojster, se lahko za prihodnje računsko obdobje spremeni brez predhodnega obvestila Strank. Prav tako velja za ostale ponudbene storitve, za katere vam cene posreduje Ponudnik po pisnem zahtevku naročnika ali na sedežu podjetja.

 

7. Člen

Naročnik se obvezuje, da bo Ponudniku plačeval storitve v roku osem (8) dni od izstavitve računa, v kolikor v pogodbi ne piše drugače. V primeru neplačila ima Ponudnik pravico odstopa od pogodbe in takojšnjo prekinitev vseh storitev. Ponudnik v tem primeru ne odgovarja za dejansko nastalo poslovno škodo Naročnika. V primeru prekinitve pogodbe se Naročnik zavezuje, da bo poravnal tudi morebitne stroške nastale s ponovno vključitvijo.

 

TRAJANJE IN RAZVEZA NAROČNIŠKE POGODBE

 

8. Člen

Za naročilo storitev velja kakršnokoli naročilo, ki ga Naročnik posreduje Ponudniku v pisni, ustni ali elektronski obliki. V primeru, da Naročnik ne zahteva povratnega sporočila o predvideni ceni storitve, se smatra, da je seznanjen s cenikom, ki je v veljavi v času oddaje naročila.

 

9. Člen

Za odpoved pogodbe med pogodbenima strankama velja eno (1) mesečni odpovedni rok. Pogodbeni Stranki lahko kadarkoli in brez odpovednega roka s pisnim obvestilom prekineta Pogodbo, v primeru, da katerakoli Stranka grobo krši določila te pogodbe.

 

10. Člen

Naročnik se obvezuje, da bo do dneva prekinitve pogodbe poravnal vse obveznosti iz naslova pogodbe. Če se naročnik v primeru predplačila odloči za predčasno prekinitev pogodbe, ni upravičen do povračila vnaprej plačanega zneska.

 

11. Člen

Uporabnik lahko odjavi storitve gostovanja za naslednje obračunsko obdobje, najkasneje do petnajst (15) dni pred iztekom tekočega obračunskega obdobja. Prekinitev naročniškega razmerja lahko Naročnik poda le v pisni ali elektronski obliki, z žigom podjetja in podpisom odgovorne osebe, v kolikor je Naročnik podjetje, oziroma s podpisom odgovorne osebe, v kolikor je Naročnik fizična oseba.

 

KONKURENCA IN VAROVANJE PODATKOV

 

12. Člen

Pogodbeni Stranki se obvezujeta k poslovni tajnosti vseh podatkov, do katerih bosta prišla pri poslovnem sodelovanju, ves čas sodelovanja. Zavezujeta se, da bosta vse pridobljene podatke tekom poslovnega sodelovanja varovala še tri (3) leta po prenehanju veljavnosti pogodbenega razmerja. Ponudnik se zavezuje, da ne bo posredoval podatkov Naročnika tretjim osebam, razen ob pisnem dovoljenju Naročnika.

 

TEHNIČNA PODPORA STRANKAM

 

13. Člen

Strankam je, od ponedeljka do petka, v času delovnika, med osmo (8:00) in šestnajsto (16:00) uro, na voljo tehnična pomoč, ki se vrši preko elektronske pošte: info@wp-mojster.si in preko telefona na številki: +386 70 838 863.

 

Izven delovnega časa se tehnična pomoč vrši preko elektronske pošte info@wp-mojster.si in je Ponudnik zavezan, da vam odgovori v najkrajšem možnem času.

 

Ponudnik je obvezen upoštevati le zahtevke za podporo, ki so bili oddani v ustreznem času preko ustreznega komunikacijskega kanala, zapisanega in razloženega v tem členu.

 

Ponudnik ni dolžan upoštevati zahtevke prejete ob neustreznem času in/ali preko neustreznega komunikacijskega kanala.

 

14. Člen

Naročnik, z opravljenim naročilom Storitev, dovoli Ponudniku pošiljanje obvestil: informacij, promocij, anketnih vprašalnikov idr., ki so neposredno povezani s storitvami WP-Mojster, na E-pošto Naročnika, za ves čas trajanja pogodbenega razmerja. Naročnik lahko kadarkoli, v pisni ali elektronski obliki, odda zahtevek za prekinitev pošiljanja katerekoli vrste teh obvestil. Prekinitev se izvede preko pisnega ali elektronskega obvestila Ponudniku.

 

PRAVICE IN OBVEZNOSTI PONUDNIKA STORITEV

 

15. Člen

Storitve Ponudnika so odvisne od splošnega delovanja omrežja Internet. Ponudnik se zavezuje, da bo naredil vse kar je v njegovi moči, da bo na strani strežnikov WP-Mojster in priključitve le-teh na omrežje Internet, vse delovalo neprekinjeno in nemoteno.

 

16. Člen

Ponudnik se obvezuje, da bo vsa potrebna vzdrževalna in druga dela izvajal v najkrajših možnih časovnih okvirjih, ko bo predvidena uporaba strežnika najkrajša in s tem izpad delovanja storitev najmanjši. Ponudnik se zavezuje tudi, da bo, v primeru načrtovanja prekinitve daljše od treh (3) ur, o tem predhodno obvestil Naročnika preko elektronske pošte.

 

Časovni okvir in prekinitve se ne nanašajo na izredne in nujne popravke, med katere spadajo popravki, katerih zamuda bi lahko bistveno vplivala na varnost in zaupnost podatkov na strežnikih ponudnika.

 

17. Člen

Ponudnik ni v nobenem primeru odgovoren za posredno in/ali neposredno izgubo prihodka oziroma kakršnokoli škodo, ki bi lahko nastala zaradi nepravilnega delovanja storitev ali naprav Ponudnika.

 

Ponudnik prav tako ni v nobenem primeru odgovoren za posredno in/ali neposredno izgubo prihodka oziroma kakršnokoli škodo, ki bi lahko nastala zaradi izgube oziroma odtujitve naročnikovih podatkov in/ali drugih parametrov potrebnih za uporabo storitev Ponudnika.

18. Člen

V primeru kakršnegakoli dejanja Naročnika ali Uporabnika, ki je v nasprotju z veljavno slovensko ali mednarodno zakonodajo in/ali v primeru grobega kršenja Splošnih pogojev pogodbe, ima Ponudnik pravico, brez predhodnega obvestila, prekiniti dobavo storitev Naročniku ali Uporabniku, ne glede na dejansko poslovno škodo, ki bi jo lahko Naročnik ali Uporabnik s tem posegom utrpel.

 

19. Člen

Ponudnik ima pravico zahtevati od Naročnika umik vseh informacij, servisov in storitev ali na drug način omejiti in preprečiti dostop do vseh informacij, servisov in storitev, v primeru, da so lahko le-te sporni ali škodljivi za Ponudnika in v primeru, da so v nasprotju s Splošnimi pogoji in veljavno slovensko in/ali evropsko zakonodajo.

Ponudnik ima pravico, da lahko izključi z uporabe vse skripte in aplikacije, ki prekomerno obremenjujejo strežnik in/ali ogrožajo stabilnost strežnika. Ponavljajoče izključitve imajo lahko posledično tudi začasno ukinitev pravic do izvajanja skript ali aplikacij, v skrajnem primeru pa celo ukinitev naročniškega paketa.

 

IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI PONUDNIKA

 

20. Člen

Ponudnik ni odgovoren za Naročnikove datoteke, ki se shranjujejo na strežnikih in v nobenem primeru ni odgovoren za posredno in/ali neposredno izgubo prihodka, dobička oziroma kakršnokoli škodo, ki bi lahko nastala zaradi nepravilnega delovanja omrežja ali strežnikov, ter izgube, poškodbe in/ali odtujitve naročnikovih podatkov.

Ponudnik je zavezan, da bo izdeloval varnostne kopije podatkov, vendar ne prevzema odgovornosti v zvezi z nepravilnostjo hranjenih podatkov ali njihove izgube. Na pisno ali elektronsko obliko zahtevka s strani Naročnika, lahko delovne podatke iz podatkovne baze varnostno prenese tudi k tretjim osebam, pod pogoji Ponudnika.

 

PRAVICE IN OBVEZNOSTI NAROČNIKA

 

21. Člen

Naročnik je dolžan reklamirati račun v roku največ osem (8) dni od prejema.

 

22. Člen

Naročnik je odgovoren za tajnost, zaščito in uporabo dostopnih gesel in uporabniških imen za dostop do svojih storitev in storitev za svoje Uporabnike. Naročnik je odgovoren za vsebino storitev, ki jih ponuja, za zaščito zaupnih podatkov in za spoštovanje moralnih in etičnih načel. Naročnik mora upoštevati obstoječo zakonodajo glede objavljanja in nudenja informacij, servisov in storitev in je odgovoren za vse posledice uporabe naročenih storitev zase in za svoje Uporabnike.

Naročnik mora upoštevati vse splošne pogoje Ponudnika in obstoječo slovensko zakonodajo, glede objavljanja in nudenja informacij, ter storitev in odgovarja za vse posledice uporabe naročenih storitev ponudnika, ki izhajajo iz dogovora s strani tretje osebe.

Naročnik se strinja, da bo upošteval predpise v zvezi z avtorskopravnim varstvom  in zagotavlja, da bodo vse informacije, kar bo objavljal na spletnih straneh, javno dobro, razen tistega za kar avtor izrecno zahteva drugače. Na strežnikih ni dovoljeno neavtorizirano shranjevanje avtorsko zaščitenih datotek in programov.

 

23. Člen

Naročniško razmerje se lahko v določenih primerih prenese na tretjo osebo:

 • naročnik, ki je fizična oseba, lahko prenese naročniško razmerje na člana družine ali drugo osebo, ki živi z njim v skupnem gospodinjstvu,
 • če naročnik, ki je pravna oseba, preneha obstajati zaradi preoblikovanja, razdružitve, združitve ali pridružitve ter drugih statusnih sprememb, se naročniško razmerje prenese na tisto pravno osebo, ki je pravni naslednik naročnika,
 • če naročnik, ki je fizična oseba, umre, se naročniško razmerje prenese na osebo, ki jo določijo člani njegove družine oziroma skupnega gospodinjstva oziroma na njegovega zakonitega dediča

 

Naročnik je dolžan o teh dogodkih obvestiti Ponudnika v roku petnajstih (15) dni po spremembi. 

Naročnik se strinja, da bo periodično obiskoval spletne strani Ponudnika in bo tako seznanjen z morebitnimi spremembami.

MASOVNO POŠILJANJE ELEKTRONSKE POŠTE IN POŠILJANJE NEZAŽELJENIH SPOROČIL – ANGLEŠKO »SPAM«

 

24. Člen

Masovno pošiljanje elektronske pošte na naslove prejemnikov, ki tega niso predhodno odobrili, je prepovedano in se smatra za grobo kršenje Splošnih pogojev, česar posledica je takojšnja prekinitev dobave storitev.

Pošiljanje sporočil več naslovnikom hkrati, je dovoljeno le v primeru, ko naslovnik to izrecno zahteva in/ali pošiljatelj naslovnika osebno pozna in smatra, da ga poslano sporočilo ne bo nadlegovalo, ter v primeru, ko se naslovnik sam naroči na t.i. poštno listo, angleško »mailing list«.

Ponudnik lahko zavrne ali časovno odloži pošiljanje večjega števila elektronskih sporočil, ki imajo naravo masovne pošte. Masovno pošiljanje elektronskih sporočil se priporoča v obdobju manjše obremenitve poštnih strežnikov, kar je med štiriindvajseto (00:00) in šesto (06:00) uro zjutraj oziroma med ne-delovnimi dnevi. Ponudnik ima pravico, da pošiljanje obvestil kadarkoli prekine, v kolikor smatra, da lahko pošiljanje povzroči posredno in/ali neposredno poslovno škodo tretjim osebam.

 

REGISTRACIJA DOMEN

 

25. Člen

Storitve registracije domen .si, .eu, .com .net, ki jih opravlja Ponudnik, so podvržene pravilom in postopkom, ki so določeni v Splošnih pogojih podjetja DHH d.o.o.. Zato si Ponudnik pridržuje pravico, do spremembe svoje ponudbe in Splošnih pogojev poslovanja, brez predhodnega obvestilo.

 

ODZIVNI ČAS, NUJNOST DEL IN DODATKI CENE

 

26. Člen

Kot odzivni čas se šteje čas, ki preteče med prejemom zahtevka za določen delo in pričetkom izvajanja dela. Morebitna oznaka nujnosti izvedbe dela, mora biti izrecno določena, že v naslovu elektronskega sporočila, poslanega na info@wp-mojster.si.

Za dela, katere nujnost ni izrecno navedena, se smatra stopnja nujnosti »navadno«. Predvideni odzivni čas za naloge iz te skupine znaša 4-7 delovnih dni. Dela se obračunajo v skladu z obstoječim cenikom, v času naročila storitve.

Dela, ki so opredeljena s strani stranke kot »nujna«, se začnejo izvajati najkasneje naslednji delovni dan. Zahtevek mora biti oddan najkasneje do petnajste (15) ure v tekočem dnevu, da se pričnejo dela izvajati najkasneje naslednji delovni dan. Za dela iz te skupine se zaračuna dodatek v višini 50% glede na veljaven cenik v času naročila storitve.

Dela opredeljena z oznako »zelo nujno«, se pričnejo izvajati najkasneje v roku štiriindvajset (24) ur od prejema zahtevka. Za dela iz te skupine se zaračuna dodatek v višini 100% glede na veljaven cenik v času naročila storitve.

Za storitve izven delovnega časa, po petnajsti (15) uri, se zaračuna dodatek v višini 50%, za storitve opravljene po dvajseti (20) uri, ter ob sobotah, nedeljah in praznikih pa 100%.

 

ODPOVED DEL

 

27. Člen

Kot odpoved del se šteje odpoved del v celoti, ali sprememba roka za pričetek del. V obeh primerih se šteje, da je Ponudnik rezerviral ustrezne vire za izvedbo projekta, katerih v kratkem času ni mogoče prerazporediti na druga dela in naloge, zato je upravičen do ustreznega nadomestila: 

 • odpoved manj kot 7 dni pred izvedbo: zaračuna se celoten pogodben znesek
 • odpoved v 7 do 15 dneh pred izvedbo: zaračuna se 50% vrednosti pogodbe
 • odpoved v 15 do 30 dneh pred izvedbo: zaračuna se 30% vrednosti pogodbe
 • odpoved v več kot 30 dneh pred izvedbo ne predvideva povrnitve stroškov odpovedi

 

V Ljubljani, 11.12.2020